diumenge, 26 de gener de 2014

TOPONÍMIA I ANTROPONÍMIA MEDIEVAL 2: GUADASSUAR (1428)

El segon recull amb el nom dels contribuents de Guadassuar és el de la Col·lecta de la Peita de la Vila d’Alzira (A.M.A., Llibres de la Peita, sig. 230/4), tribut en metàl·lic que pagaven proporcionalment els veïns en funció del seu patrimoni personal. En este llistat tenim reunits un conjunt de 131 contribuents, quantitat que al llarg del segle XV es veurà reduïda dràsticament a causa de la guerra amb Castella, mortaldats i altres calamitats, que feren desaparéixer moltes de les alqueries de la Ribera.

Pel que fa a l’antroponímia, els noms de persona més usats corresponen a les advocacions religioses més arrelades en aquell moment, que són els majoritaris en l'àrea catalana: Joan, Pere, Jaume, Antoni, Bernat, Francesc, Miquel..., com ens recorda Antoni Furió en el seu article “Onomàstica medieval d’Alzira. Noms, cognoms i renoms”. A Alzira, Joan, Pere i Bernat foren hegemònics durant molt de temps. Resulta curiós com a Guadassuar el nom de Vicent, titular de la rectoria, encara és minoritari.

 A Guadassuar, del nom dels 131 contribuents, poder establir la següent classificació:

Nom
Núm.
%
Pere
20
15,27
Antoni
18
13,74
Bernat
17
12,37
Domingo
15
11,45
Joan
12
9,16
Jaume
6
4,58
Andreu
5
3,82
Pasqual
5
3,82
Berenguer
4
3,05
Bertomeu
4
3,05
Arnau
3
2,29
Llorenç
3
2,29
Martí
3
2,29
Ferrer
2
1,53
Garcia
2
1,53
Ramon
2
1,53
Aparici
1
0,76
Bonanat
1
0,76
Francesc
1
0,76
Jordà
1
0,76
Lluís
1
0,76
Macià
1
0,76
Mateu
1
0,76
Miquel
1
0,76
Pedro
1
0,76
Vicent
1
0,76
Total
131
99,97

Pel que fa als cognoms o llinatges, tot i que a finals del segle XIV i durant tot el segle XV, sembla que es van fixar i passaren a ser ja generals, encara detectem cert nombre de llinatges que al·ludeixen a la procedència geogràfica de les famílies. Seria el cas a Guadassuar dels Osca, Olit... Solament tenim un parell d’indicacions d’ofici (teixidor, papalló) i l’aclariment en els cas dels eclesiàstics (rector, prevere).
També cal ressenyar l’ús dels elements diferenciadors “major/menor”, “lo fill de”, “la muller de”, per tal de distingir les persones amb el mateix nom i llinatge, etc. En canvi, no apareix cap nom femení.

De tota manera, cal recordar que la majoria de llinatges actuals de Guadassuar no s’originaren durant l’etapa medieval sinó durant la gran expansió i nova repoblació efectuada al llarg del segle XVI, quan el poble va experimentar un notable creixement lligat al conreu de la morera i el comerç de la seda.

A.M.A. Libre de la Col·lecta de la Peyta de fora la Vila (1428), sig. 230/4.

Guadacuar
Alçamora, la muller d'en Domingo (mun. Lleida)
Alcanyiç, Bernat (mun. Terol)
Alcanyiç, Johan
Alcanyiç, menor, Bernat
Alfonso, Anthoni
Alfonso, Domingo
Alfonso, Johan
Amat, Andreu
Arbecha, Berenguer (mun. Lleida)
Arnau, Anthoni
Arnau, Anthoni
Arnau, fill d'en Arnau, Pere
Arnau, texidor, Pere
Avada, Garcia d'
Aznar, Pere
Bordell, Berenguer
Bosch, Anthoni del
Bosch, Domingo del
Bosch, menor, Domingo del
Bosch, Bernat del
Boylls, Johan
Boylls, Loys
Boylls, menor, Bernat
Brescha, Bernat (ant. poblet de Lleida)
Canyelles, menor, Pere (mun. o barri Barcelona)
Canyelles, Pere
Carbonell, Andreu
Carbonell, Pere
Croens, Arnau
Ferrada, Lorenç
Ferrer, Anthoni
Ferrer, Bernat
Ferrer, major, Pere
Ferrer, menor, Arnau
Floreta, Ramon
Fonfrida, Lorenç
Fonfrida, menor, Domingo (mún. Terol)
Gaçó, Anthoni
Gallisanç, Anthoni (masia i església de Sta. Maria de Voltregà, Barcelona)
Gallisanç, Johan
Garcia, Pere
Garrigues, Berthomeu (com. Lleida)
Garrigues, Johan
Garrigues, Pere
Girona, Jacme (cap. prov.)
Goçalbo, Matheu
Guinaleu, Domingo (mun. Osca, Aguinaliu)
Just, Berenguer
Látzaro, Domingo
Lebià, major, Johan
Lebià, menor, Johan
Levança, la muller d’en Pere
Libià, Ramon (mun. Girona)
Libra, Berthomeu
Libre, Anthoni
Libre, Jacme
Libre, Macià
Ligalbé, Anthoni (torrent de Barcelona)
Ligalbé, Berthomeu
Ligalbé, Bonanat
Ligalbé, fill d'en Bernat, Bernat
Ligalbé, menor, Bernat
Ligalbé, Pasqual
Ligalbé, Pere
Ligalbé, Pere
Ligalbé, Pere
Loreç, menor, Pere
Luís, Anthoni
Maça, Andreu
Maça, Martí
Maça, n’Arnau
Maça, Pere
Martorell, Andreu (mun. Barcelona)
Martorell, Jacme
Messeguer, prevere, Domingo
Monçó, Anthoni (mun. Osca)
Monçó, Anthoni
Montalbà, Aparici (mun. Prineus Orientals, França)
Moya, Anthoni
Navarro, la muller d'en Garcia
Olit, Bernat d' (mun. Navarra)
Olit, Domingo d’
Olit, Miquel d’
Olit, Pasqual d'
Olit, Pasqual d’
Oscha, Andreu d’ (cap. prov.)
Oscha, Anthoni d’
Oscha, Bernat d’
Oscha, Jacme d’
Oscha, Johan d’
Oscha, Pasqual d’
Oscha, prevere, Pere d’
Perales, Anthoni (mun. Terol)
Perales, Anthoni
Perales, Domingo
Perales, Johan
Perales, menor, Martí
Perales, Pasqual
Peralles, Berthomeu
Pérez de València, Johan
Portalés,  Jordà 
Pujol, Bernat
Raga, Domingo (mun. Navarra, Larraga)
Ramo, menor, Domingo
Ravaschal, Anthoni (top. del mun. de l’Aleixar, Tarragona)
Ravaschal, Fransech
Romeu, Bernat
Romeu, Bernat
Romeu, Jacme
Romeu, la muller d'en Bernat
Romeu, rector de Guadaçuar, Mossén Lorenç
Romeu, Vicent
Ruvió, Anthoni (poblets de Lleida)
Ruvió, jac sia d’en Verger, Domingo
Ruvió, Johan
Ruvió, la muller d’en Domingo
Salses, fill d’en Pere, Pere (mun. del Rosselló)
Salses, papalló, Pere
Sànxiz, Bernat
Sànxiz, Martí
Vallés, Berenguer
Vallés, major, Ferrer (com. Barcelona)
Vallés, menor, Ferrer
Venrell, Johan (mun. Tarragona, Vendrell)
Venrell, Bernat
Venrell, Jacme
Venrell, Jacme
Venrell, lo aniversari d’en Pere
Venrell, Pere
Vertes, Domingo de
Vilalba, Pedro (mun. Tarragona)


 Tarragona
Altet, Miquel

Benirabea
Garcia, Domingo