dijous, 26 de setembre de 2013

IMATGES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX: L'ESGLÉSIA DE GUADASSUAR (1904) DE TEODOR ANDREU

Imatges de principis del segle XX
Interior de l'església de Guadassuar (1904), de Teodor Andreu. Museu de Belles Arts de València

Teodoro-Juan Andreu Sentamans (Alzira, 1870 - València, 1935), era fill de José Andreu García i de la seua segona esposa, Ascensión Sentamans Salazar, de Guadassuar. Això explica que alguns quadres foren pintats a Guadassuar, on va passar alguns estius: escenes de danses, sa mare eixint de missa, etc. 
Si amplieu la imatge podeu llegir a l'esquerra:      T. Andreu
                                                                        Guadassuar - Valencia 1904:

dissabte, 21 de setembre de 2013

ELS  ARXIUS DE GUADASSUAR

Amb l’adquisició del títol d’Universitat, distinta i separada de la Vila d’Alzira, per part del rei Felip II l’any 1581, Guadassuar passa a tindre terme, govern, regiment i administració pròpies. A més, al capítol 7 se li concedeix la facultat de poder tindre Casa del Consell, on poder reunir-se el Justícia, els Jurats i Consells del municipi. Allí, per tant, s’instal·laria l’arxiu municipal.

Actualment, però, no conservem cap document de l’època foral i els primers documents daten de 1713, època posterior a la Guerra de Successió. L’explicació és molt senzilla: segurament tot l’arxiu fou destruït durant el setge d’Alzira, igual que l’ermita de sant Roc.

En canvi, l’arxiu eclesiàstic es va salvar. En un expedient d’amortització de la Parròquia de Sant Vicent Màrtir de 1716 (A.R.V. Bailia. Lletra A, Exp. Amortització, núm. 3.410. Anys 1716-32), quan el jutge ordena reunir la documentació en deu dies, al·leguen el següent: “El licenciado Joseph Añó, presbítero, en nombre del Ecónomo y Beneficiados del Clero de la Yglesia Parrochial de San Vicente Mártir de la Universidad de Guadasuar, … y como en tan corto término no puede dicho clero ni parte, formar dicho memorial por tener rebuelto todo el Archivo que se huvo de vaciar quando fue el sitio de Alzira, y necesita de maior término, lo menos de tres meses…”.

Amb la qual cosa es produeix la paradoxa que l’Arxiu Municipal actual reuneix documentació a partir de 1713 i l’Arxiu Parroquial, des de 1860, perquè va ser cremat l’any 1936. En efecte, segons fonts orals, durant una setmana va estar encesa la foguera perquè els llibres de l’arxiu parroquial tenien cobertes de pell i de fusta i no es cremaven. Solament tenim alguns llibres sagramentals (un Quinque Libri de 1590-1612, i alguns llibres del segle XIX salvats del foc).

Arxiu Parroquial de Guadassuar, Quinque Libri, 1590-1612

diumenge, 15 de setembre de 2013

Creació del blog Cròniques de l'Arxiu, a càrrec d'Enric Mut, cronista oficial de GuadassuarGuadassuar, Escoles Balmes, Programa del Final de curs de 1936

LA DIFÍCIL CONVIVÈNCIA I L'HONOR DE LA FAMÍLIA (1849)

la difícil convivència i l'honor d ela família

18-setembre-1849:  

Joaquín G. i A., associat del seu home bo Tomás A., contra José A. i P., associat de Bautista G., perquè com que viu amb el seu fill Vicente G. i R. i la seua esposa Josefa Teresa A., el dia 12 del corrent mes sobre les 8 de la nit volia eixir de sa casa i no trobava la clau; en preguntar-los per la clau la nora li contestà de mala manera sense guardar-li el respecte degut, per la qual cosa va pillar la nora del mocador del coll i li’l va llevar. Ella començà a dir-li al vell “borratxo, lladre” en veu alta  i altres del mateix estil. Ràpidament es presentaren el pare i els germans de Josefa, José A. i Juan i Adrián amb corbelles de segar arròs i es tiraren damunt de Joaquín G. i R., fill de l’ancià i germà del marit de Josefa. Acudiren veïns, i els germans A. eixiren al carrer després d’arrapar a Joaquín G. i R., insultant-lo públicament. 
Ahir, diumenge 16 dels corrents, tornaren a la casa José A. i Juan amb el pretext de berenar, de burla, però el vell no es presentà en tota la vesprada per evitar dissensions. Juan A. declara que la seua filla li digué que li havien pegat.... 
El jutge prohibeix que José A. i els seus dos fills de cap manera entren en casa del primer, i que no li parlen ni a ell ni al seu fill José G. el marit.


Arxiu Històric Municipal de Guadassuar. Jutjat, Demandes de Judici verbal, 2/1849. 

dilluns, 9 de setembre de 2013

Campanya de digitalització de fotografies antigues: 
Amics i amigues l'arxiu digitalitza i us torna les vostres fotografies antigues per tal de conservar les imatges de la vida quotidiana del nostre poble. Col·laboreu en la conservació del nostre patrimoni audiovisual. 


Homenatge a Puchades 
(Visita a Guadassuar del Valencia CF, 6 d'agost de 1954. Arxiu propi)


Antonio Puchades CasanovaSalvador Monzó Cros, Daniel Mañó Villagrasa i Antonio Puchades


TOPONÍMIA I ANTROPONÍMIA MEDIEVAL 1: GUADASSUAR (1399-1400)

GUADASSUAR                   A.M.A. Col·lecta de la Peyta de les Alqueries  (1399-1400). Sig. 230/2.
1399-1400

Colleta de les alqueries, anno a Nativitate Domini MºCCCºXCºIXº e finit a MCCCCº.

GUADAÇUAR

Domingo Raga                                                 
Jacme Alcover                                                   
Domingo del Bosch, menor                               
Pascual Reg                                                       
La muller d.En Domingo Venrell                         
Domingo Alfonso                                                
Aznar de la Raga                                                
Pere Lorent, menor                                              
Bernat Carbonell                                            
La muller d.En Paschual Péreç, escrivano             
Anthoni Miquó                                                    
Jacme Venrell                                                    
Ferrer Vallés, maior                                        
Berenguer Vallés                                              
Ferrer Vallés, menor                                        
Pere Ferrer, menor                                             
Ferrer Alçamora                                                  
En Bernat Boïls e sa mare                                   
Anthoni Moya                                                   
La muller d.En Jacme Libre                                
Domingo Ferrer                                                  
Anthoni Libre                                                 
Anthoni Gallisanç                                              
Johan Gallisanç                                                
La muller d.En Pere Gallisanç                            
Andreu Martorell                                                
Pere Venrell                                                         
Bonanat Venrell, maior                                       
Domingo Ligalbé                                                    
Miquel Salses, menor                                           
Pere Aznar                                                           
Jacme Girona                                                    
Bonanat Ligalbé                                                   
Anthoni Salses, fill d.En Miquel Salses                    
La muller d.En Domingo Alçamora                    
Anthoni Ligalbé                                               
Domingo Messeguer, prevere                               
Na Ramona, muller d.En Pere Ligalbé                    
Domingo Fontfrida, maior                                   
Domingo Fontfrida, menor                                 
Garcia de Rada                                                    
Bernat Boïls, menor                                            
Pere Maça                                                          “A Tarragona stà”
Pere de Olit                                                        
La muller d.En Bernat Romeu                             
Francesch Ravascall                                          
Bernat Ligalbé, menor                                         
Garcia Navarro                                                  
Aznar Alfonso                                                    
Martí Maça, fill d’En Domingo                          
Pere Ferrer, maior                                            
Simó Montalbà                                                 
Bernat Ligalbé, maior                                        
Anthoni Arnau                                                  
Pere Arnau, fill d.En Anthoni                               
Martí Maça d.En Andreu                                  
Domingo Guinaleu                                            
Pere Ligalbé                                                     
Martí Maça, fill d.En Martí                               
La muller d.En Domingo Mir                            
Bernat Pujol                                                     
Jordà Portalés                                                  
Domingo Ramo, menor                                     
Bernat Alcanyiç, fill d.En Jacme                        
Martí Perales                                                  
Jacme d’Osca                                                   
Bernat Romeu                                                  
Anthoni d’Osca                                               
Domingo de Olit                                              
Pere Canyelles                                               
Domingo d.Osca                                              
Los hereus d.En Johan d.Osca                         
Anthoni Perales                                               
Domingo del Bosch, maior                                 
Na Guillamona, muller d.En Pere Ligalbé           
Pere Arnau, texidor                                           
Paschual de Olit                                               
Pedro Vilalba                                                  
Domingo Ruvjo                                                
Anthoni Ruvjo                                                  
Pere Levança                                                   
N.Arnau Maça                                               
Pere Salses                                                    
Arnau Cruanyes                                             
Anthoni Lins                                                    
Miquel de Olit                                                    
Pere Garcia, fill d.En Domingo                            
Vicent Romeu                                                    
Andreu Maça, fill d.En Martí                             
Toda, muller d.En Berenguer Venrell              
Paschual Perales                                            
Ferrer Gaçó                                                         
Anthoni Gaçó                                                     
Bernat Ferrer                                                      
Jacme Barçaló                                                    
La muller d.En Pere Garcia                                  
Johan Ruvjo                                                        
Anthoni del Bosch                                               
Domingo Làzero                                                 
Martí Sànxeç                                                       
Bernat del Bosch                                                 “A Maranyent”
Domingo de Cortes                                               
En Rigau                                                            
Lo aniversari d.En Pere Venrell                              
Matheu Gonçalbo, fill de Na Teresa                       
Jacme Vallés                                                         
Martí Perales, menor                                             
Los hereus d.En Bonanat Venrell, maior                
Domingo Perales, menor