dimarts, 10 d’abril de 2018

PAPERS DE GUADASSUAR A SALAMANCAEl Centre Documental de la Memòria Històrica (CDMH), creat el 2007 i amb seu a Salamanca, reuneix fondos diversos relacionats amb la Guerra Civil i la postguerra, fins l’aprovació de la Constitució de 1978. Integra l’antic Arxiu General de la Guerra Civil, fondos de la Creu Roja, de l’administració (Movimiento Nacional, TOP, etc.) i de fundacions, com l’Arxiu Oral del Sindicalisme Socialista de la Fundació F. Largo Caballero... Molts documents foren requisats després de la guerra civil dels arxius oficials (ajuntaments, diputacions...), de partits, de sindicats o de particulars, amb la finalitat d’utilitzar-los en processos judicials, expedients de depuració, etc.


 En el cas de Guadassuar es conserven huit unitats documentals, compreses entre 1936 i 1938, que ens aporten informació que no existeix al nostre Arxiu i ens són útils per a l’estudi del temps de la República i de la Guerra Civil. Són les següents:

1) CDMH, PS-MADRID, C565, EXP019 (1936, març, 17): Acta d’integració de la Societat Centre Instructiu Republicà de Guadassuar en el Partit Unió Republicana Nacional (UR), presidit per Diego Martínez Barrios.


La Societat estava integrada per José Pastor Gimeno, Francisco Perpiñá Corts, Vicente Roig Montalvá, José Santandreu Ballester, Enrique Mollá Salazar, Teodoro Herrero Ribes, Vicente Añó Sáiz, Bernardo Aliño Ferrán (Secretari) i Alejandro Pals Bonafé (president).

2) CDMH, PS-BARCELONA, 620-2-5 (1936): Actes d’incautacions de quatre finques de Guadassuar, fetes pel Sindicat Únic d’Oficis Diversos de la CNT-AIT de Guadassuar a veïns i propietaris de la localitat. Com a motiu s’al·lega abandonament de les terres o “ser faccioso por no acatar les leyes sociales”.

a) Finca i vapor de Plaza, Partida del Casupet (103 fanecades i 3 quartons de tarongers, motor de reg elèctric, casa habitable). Propietari: Francisco Plaza Sanchis, d’Algemesí.
 
b) Hort de Payà, Partida del Carrascal o de les Basses (357 fanecades, 350 fanecades de tarongers; un motor elèctric, dos carros i una jardinera; una casa i departament per a cotxera, dos cavalls). Propietari: Isidro Payà García, veí de València.

c) Caseta de Raimeros, Partida del Casupet (80 fanecades, 79 i tres quartons de tarongers, una casa inhabitable). Propietari: Antonio Masanet Alario, veí de Simat.

d) Hort de Nicolás (Niclòs), Partida del Casupet (78 fanecades i tres quartons de tarongers, un motor per a reg, dos cases habitables). Propietari: Francisco Niclòs Gutiérrez.

3) CDMH, PS-BARCELONA, C769, 9 (1937, abril, 5): Juventut Socialista Unificada. Informe de la impresión recibida a través de las conversaciones que los compañeros de Alberique, Alcudia de Carlet, Carlet, Guadasuar, Carcagente, Algemesí, Pueblalarga, Villanueva de Castellón, Manuel.

Informe crític sobre el funcionament de la JSU local després del procés de fusió realitzat entre la Joventut Socialista d’Espanya i la Joventut Comunista d’Espanya en març de 1936, on encara es noten les tensions entre unionistes i contraris. Reproduïsc el final de l’informe:

“… Guadasuar.-  Floja la organización; los elementos dirigentes embaucados por la oratoria de los camaradas del Provincial, son sus defensores, aunque partidarios de la unidad. Se planteó el problema campesino y por las manifestaciones del Presidente de la U.G.T. y de los compañeros de la Juventud, conocen las fórmulas que lo resuelven. No hay J.L. ni C.N.T.

Algemesí.- La labor de la Juventud es nula. Hay fuerzas anarquistas. Dentro de la Juventud se nota doble tendencia: los partidarios de la unidad y los que siguen a los de Alcira. Tanto este pueblo como el anterior piensan pedir un compañero a la Ejecutiva que les ayude.

Se nota en todas las localidades la falta del semanario “AMANECER ROJO” y de propaganda gráfica.

A través de nuestras visitas, tenemos el convencimiento de que un trabajo constante en estas Secciones será fructífero para anular a los compañeros sectarios que aún quedan en nuestra Organización.

4) CDMH, PS-MADRID, C1215, EXP025, 1 (1938, gener, 17): Ofici de  la Direcció General d’Abastiments de València remetent unes actes de decomissos i una circular al Consell Municipal de Guadassuar. (No conté més documentació, només l’ofici).

5) CDMH, PS-MADRID, C1215, EXP032, 1 (1938, setembre, 28): Ofici del Consell Municipal de Guadassuar sobre nomenament, com a Delegat d’Abastiments de Guadassuar, d’Agustín Llopis Alonso, per incorporació a files de l’anterior, de qui no cita el nom.

6) CDMH, PS-BARCELONA, C585, 10, 17 (1938, març, 24): Fitxa de la Cooperativa Agrícola la Senyera de Guadassuar. Única vegada que llegim el nom de Coopoerativa “la Senyera” en la documentació de l’època. Reproduïsc el text complet:

Pueblo de Guadasuar            Cooperativa Agrícola “La Senyera” 
Constituida en 24 de marzo de 1938

                 Junta Directiva
Presidente.- José Colomina Herrero-
Vicepresidente.- José Perpiñá Íñigo-
Secretario.- Francisco Marco Mascaró-
Tesorero.- Bautista Miñana Baixauli-
Contador.- José Cucarella Cerveró-
Vocal 1º.- Antonio Miñana Quiles-
Vical 2º.- Eleuterio Castells Talens-
Vocal3º.- Domingo Asensi Bonet-

7) CDMH, PS-BARCELONA, C643, 3 (1938, setembre, 29 / 1938, octubre, 12): Actes d’incautacions de finques urbanes fetes a Guadassuar per l’Administració de Propietats i Contribució Territorial de València. En total són 97 incutacions.

L’equip d’incautacions estava integrat per tres membres que estenien una acta: l’aparellador Faust Hernàndez Casajuana (dramaturg en valencià) i els testimonis de Guadassuar,  José Jiménez i Rafael Miravalls.

Les incautacions són de cases, de magatzems, algun  molí, casinos o l’edifici de les Monges. En reproduïsc algunes traduïdes al valencià:

 1) 1938, setembre, 28. Guadassuar, 17’45 h
Aparellador Fausto Hernández Casajuana
Casa núm. 1 del carrer Dos de Maig, propietat d’Enrique Morant Pallarés, segons relació de l’ajuntament de 11.VIII-1937
Inquili José Ginestar Alcover, testimonis José Jiménez i Rafael Miravalls, domiciliats al carrer Colón, 41, i Major, 45
Incautació provisional, sense titulació de la finca, casa amb baix i primer.
Baix: Habitatge, José Ginestar Alcover, 200 ptes. any
1r: Cambra
Miravalls (rubricat)
José Ginestar (rubricat)
José Jiménez (rubricat)
F. Hernández (rubricat)

33) 1938, setembre, 5. Guadassuar, 11’20 h.
Casa núm. 5 carrer d’Ortells, propietat de las Hermanas de la Doctrina Cristiana, id.
Present la conserge Consuelo Oliver Fornés, testimonis id.
Incautació provisional dedicada a Escoles Nacionals i a Guarderia infantil, amb habitatge per a la conserge.
Escola: Escoles Nacionals, 100 ptes. any
1r ---                 
R. Miravalls (rubricat)
La conserge (empremta digital)
José Jiménez (rubricat) 
F. Hernández (rubricat)

80) 1938, octubre, 11. Guadassuar, 12 h.
Casa núm. 7 del carrer Major, propietat de Pilar Domingo García, id.
Present la filla del conserge del Sindicat Agrícola, testimonis id.
Incautació provisional del baix, soterrani i 1r per a guardar les eines de llaurança i magatzem d’adobs, comunicat amb el carrer de la Pujadeta núm. 19, en la part posterior de la qual té habitatge, així com el destinat al conserge.
Baix: magatzem, Sindicat Agrícola, 280 ptes. any
1r: Cambra 
Soterrani
Baix posterior: habitatge, Joaquín Gandía Vellurunt, 180 ptes any
1r: Cambra
R. Miravalls (rubricat)
La filla del conserge Carmen Sais (rubricat) 
José Jiménez (rubricat) 
F. Hernández (rubricat)

81) 1938, octubre, 11. Guadassuar, 12’30 h.
Casa núm. 41 del carrer Major, propietat de Pilar Domingo García, id.
Present la filla del conserge del Sindicat U.G.T., testimonis id.
Incautació provisional del baix i 1r, casino i habitatge per al conserge.
Baix: Casino,  Sindicat U.G.T., 550 ptes. any
1r:      “             "
R. Miravalls (rubricat)
La filla del conserge Encarna Peris (rubricat)
José Jiménez (rubricat)
F. Hernández (rubricat)

82) 1938, octubre, 11. Guadassuar, 13 h.
Casa núm. 13 del carrer Major, propietat de Vicente Tortosa, id.
Present la filla del conserge de l’Hospital Municipal, testimonis id.
Incautació provisional del baix, 1r i 2n destinat a Hospital, amb habitatge en el 2n per al conserge.
Baix: Hospital Municipal, 425 ptes. any
1r:        “            "
2n:        “            "  
R. Miravalls (rubricat)
La filla del conserge Pura Miñana (rubricat)
José Jiménez (rubricat)
F. Hernández (rubricat)

86) 1938, setembre, 30. Guadassuar, 17 h.
Casa núm. 28 del carrer Colón, propietat de Vicente Tortosa Perales, id.
Present el sergent en cap José Mozo, testimonis id.
Incautació provisional del baix destinat a aparcament d’automòbils per al servici de la Direcció central del Ministeri d’Hisenda i Economia, amb porta al carrer de l’Hort núm. 17, amb habitatge en baix i números independents.
Baix: Magatzem,  Direcció Central Transports, 800 ptes. any
Baix posteriors: Habitatge José Barberá García
1r carrer de l’Hort: Habitatge
R. Miravalls (rubricat)
El sergent en cap José Mozo (rubricat)
José Jiménez (rubricat)
F. Hernández (rubricat)

87) 1938, octubre, 11. Guadassuar, 16’20 h.
Casa núm. 24 del carrer Major, propietat d’Arturo Marqués Clari, id.
Present el conserge del Partit Comunista, testimonis id.
Incautació provisional del baix  dedicat a casino, café i cine, amb portes al carrer de Pablo Iglesias, 1r casino i habitatge del conserge i 2n cambra.
Baix: Casino i cine,  Partit Comunista,  500 ptes. any
1r: Casino
2n: Cambra
R. Miravalls (rubricat)
El conserge José Lledó (empremta digital)
José Jiménez (rubricat) 
F. Hernández (rubricat)

88) 1938, octubre, 11. Guadassuar, 17 h.
Casa núm. 46 del carrer Major, propietat de Paulino Montalvá Alonso, id.
Present l’esposa del conserge de la Joventut Socialista Unificada, testimonis id.
Incautació provisional del baix, 1r i 2n.
Baix: Habitatge, Joventut Socialista Unificada, 200 ptes. any
1r: Habitatge
2n: Cambra
R. Miravalls (rubricat) 
L’esposa del conserge Vicenta Ginestar (rubricat)
José Jiménez (rubricat) 
F. Hernández (rubricat)

8) Finalment, cal afegir una fitxa de R. Guadasnar (Ràdio Guadassuar), que tot i que per error llegim Guadasnar correspon al nostre poble (CDMH/9.8.11//DNSD-SECRETARIA, Fichero 29, GO288540), de 1937 en avant.

J. Enric Mut Ruiz